domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

MÁME ZA SEBOU...

 • Dňa 24.02. 2022 sme sa zúčastnili medzinárodnej online konferencie na tému:  Raná péče – připraveni na budoucnost? Vize a výzvy, ktorá sa uskutočnila pod záštitou EURLYAID.

 • Dňa 01.12. 2021 sa v online priestore konalo 6. Valné zhromaždenie Asociácie podporovateľov a poskytovateľov včasnej intervencie, ktorého sme sa aktívne zúčastnili.

   

 • Vzhľadom na narastajúci počet rodín a navýšenia ďalšieho úväzku sa zvyšujú aj naše nároky na priestorové kapacity, ktoré nám už domov sociálnych služieb DOMKO nemohol poskytnúť, preto sme sa v novembri 2021 presťahovali do dočasných priestorov, ktoré nám poskytol Via Lux Košice – Barca.

   

 • V rámci projektu SOCIAL HEALTCARE s medzinárodnou účasťou sme dňa 24.09. 2021 odprezentovali prednášky ohľadom pôsobenia a činnosti služby včasnej intervencie na Slovensku.

   

 • Dňa 18.11. 2021 sme opätovne pripravili a odprezentovali prednášku o včasnej intervencii pre študentov sociálnej práce na UPJŠ v Košiciach.

 • V rehabilitačnom centre Liberta sme 19.08. 2021 boli prítomní na prednáške a otvorení priestorov určených nasenzorickú integráciu.

 • Dňa 22.06 2021 sme sa na mestskom úrade Rožňava zúčastnili pracovného stretnutia na tému: „Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  Inkluzívne vzdelávanie vs. špeciálne školy, špeciálne triedy. Príprava Akčného plánu ku Koncepcii rozvoja školstva v meste Rožňava“.

   

 • Dňa 08.06 2021 sa konala medzinárodná konferencia s názvom Intervencia v ranom detstve - pre udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť: Ak zmeníme príbeh na jeho počiatku- zmeníme ho celý, v rámci projektu AGORA, krorého sme boli súčasťou.

   

 • V rekreačnom stredisku Jahodná pri Košiciach sa dňa 21.7. 2021 konalo športové podujatie pre zdravotne znevýhodnených ľudí, ktoré organizuje Košický samosprávny kraj na ktorom sme sa spolupodieľali.

   

 • Na festivale dramatickej tvorivosti prijímateľov sociálnej služby domovov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja Most úsmevov sme 23.06. 2021 znovu aktívne podporili pri vystúpení dospelých klientov nášho zariadenia.

   

 • Dňa 18.05. 2021 sme s zúčastnili na odbornej konferencii Bezdrôtové technológie a dieťa s poruchou sluchu. Konferenciu organizoval Institut sociálního zdraví v spolupráci s Reja.cz. v rámci projektu „Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením“.

   

 • V Michalovciach sme 04.05. 2021 navštívili novootvorené rehabilitačné centrum Progres.

   

 • V rámci on-line vzdelávacích aktivít, ktoré pre nás prvom polroku pripravila APPVI sme absolvovali:
   „On-line kazuistický webinár s Evou Mrenicovou.“
  „On-line seminár: Špecifiká podpory rodiny s dieťaťom s diagnózami                            spina bifida a hydrocefalus.“ 
  „On-line seminár: Podpora rodičovských zručností prvkami hrovej a filiálnej terapie.“
  - webináre zamerané budovanie funkčného tímu:
   „Budovanie dôvery v tíme - ako posilňovať dôveru.“
  “8 nepriateľov dôvery v tíme  - ako eliminovať nepriateľov dôvery v tíme.“
  „Prevencia konfliktov v tíme - čo všetko môžeme spraviť, aby sme znižovali napätie a riešili situácie konštruktívne.“
       

   

 • V jarných mesiacoch 2021 sme okrem činností zameraných na včasnú intervenciu, vypomáhali v zariadení domova sociálnych služieb DOMKO v triedach s dospelými klientami. V zariadení podporovaného bývania v Čani sme poskytovali psychologické poradenstvo a pohybové aktivity za spoluúčasti našej fyzioterapeutky.

   

 • Dňa 10.03. 2021  sme sa zúčastnili diskusie, ktorú organizovala APPVI online na tému - MOŽNOSTI POSKYTOVANIA KOMPLEXNEJ STIMULÁCIE VÝVINU DIEŤAŤA VRÁMCI SVI.

   

 • Počas druhej vlny šíriaceho sa vírusu Covid – 19 sme doma zvyšovali svoju odbornosť  účasťou na školeniach, vzdelávaniach a webinároch na témy:

  ,,Odborné činnosti zamerané na včasnú podporu dieťaťa s ohrozeným vývinom z dôvodu zdravotného postihnutia a jeho rodiny v sociálnych službách".
  "Práca s deťmi s Downovým syndrómom"
   „Ako objaviť a podporiť talent svojich detí?“
  „Ako pripraviť na škôlku.“
   „Poradný/komunitný kruh a bezpečie v triede.“
   „Nenávistné prejavy na internete pre odborných a pedagogických zamestnancov a rodičov.“
   "Dištančné vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v školskej inklúzii."
   "Terapie pri práci s deťmi a mladými ľudmi (nielen) s PAS."
   „Dobrá prax a multidisciplinárny prístup pre odborných a pedagogických zamestnancov.“
   „Včasná diagnostika a jej význam pre deti s PAS.“
   „Motivačný rozhovor v mnohoprobémových rodinách.“
   „Komunikácia a osobná moc (transakčná analýza).“
   „Manuál začínajúceho psychológa."
   „O motivácii a motivačných rozhovoroch v mnohoproblémových rodinách.“
   "Jak mít i v pubertě s dítětem dobrý vztah?"
   „Práca s emóciami v rodine, tíme, skupine.“
    „Príprava poradenského rozhovoru.“
   „Špecifiká online intervencií.“
   "Ako si materstvom nezabiť partnerský vzťah."
   „4 zabijáci sourozeneckých vztahu."
   „Znakovanie krok k lepšej komunikácii.“
   „Čo znamená rešpektovať a byť rešpektovaný.“ 
   „Ako učiť maličkých? Hrou!“
   „Dítě se vzteká: Jak ho uklidnit.“
   „Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou.“
   "Interaktívne vzdelávanie v online priestore".
   "Práva detí so zdravotným znevýhodnením vo vzdelávaní."
  „AAK moderné pomôcky a ich využitie v praxi.“
  „Práva detí so ZZ na kompenzácie.“ 
  a iné....

   

 • Od februára 2021 náš tím posilnila nová poradkyňa včasnej intervencie – fyzioterapeutka.

   

 • V online priestore sa dňa 03.12 2020 konalo 5. valné zhromaždenie Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, ktorého sme sa aktívne zúčastnili.

   

 • Dňa 03.12. 2020 sme odprezentovali prednášku o včasnej intervencii pre študentov 4. ročníka sociálnej práce na UPJŠ v Košiciach.

   

 • V Poprade 6.10. 2020 sme navštívili Sasacentra, ktoré poskytuje terapie pre deti s oneskoreným vývinom, narušenou komunikačnou schopnosťou, ADHD, ADD, poruchami správania a poruchami autistického spektra.

   

 • Dňa 02.10.2020 sme zorganizovali tímové stretnutie s kolegami z Prešova - O.Z. Výchova zdravej rodiny za účelom odovzdania skúseností ohľadom našej práce.

   

 • Od 01.10 2020 - 31.08. 2021 sme boli zapojení do projektu: Rozhýbme bariéry v nás. Účelom projektu je spájať zdravých a chorých ľudí na slovensko-maďarskej strane a prenos pozitívnych modelov do jednotlivých regiónov.

 • V lete 2020 sme sa stretli zo starostkou MÚ Nad jazerom a so starostom MÚ KVP za účelom propagácie našej práce v sídliskovom časopise.

 • 15.7. 2020 sme sa v Košiciach zúčastnili spoločného stretnutia pri príležitosti znovuotvorenia ambulancie liečebnej pedagogiky, ktorú otvárali pani Mgr. Mária Hevériová, Bc. Peter Farbár a  Mgr. Jana Gregová.

 • Počas zavedenia preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu, v rámci práce z domu sme:
   - sa zúčastňovali na online webinároch:
  " Problémové správanie detí s detským autizmom, Ako zvládať problémové správanie doma v zmenenom režime."
  „Ako prežiť karanténu s dieťaťom s Aspergerovým syndrómom."
  „Duševní poruchy: Je chyba v génech nebo prostredí?“
  „Kľúč k výchove a komunikácii.“
  „Mám iné dieťa? Varovné signály a kde hľadať pomoc a podporu."
  „Ako rozvíjať sluchové vnímanie u detí.“
  „Ako rozvíjať zrakové vnímanie u detí s ťažkosťami v učení.“
  „Ako rozvíjať motoriku u detí s ťažkosťami v učení.“
  „Ako rozvíjať orientáciu v priestore u dieťaťa s ťažkosťami v učení."
  „Kyberšikana a bezpečné užívanie internetu.“

  - boli sme neustále v kontakte s našimi rodinami, poskytovali sme intervenciu prostredníctvom pravidelných telefonátov a mailovou komunikáciou.
  Rodinám sme pravidelne pripravovali balíčky „Doma s SVI“, ktoré im boli zasielané mailom a zároveň boli zverejňované na našej FB stránke.
  V rámci balíčkov informácií sme sa venovali témam:
  „Plánovanie dňa, deň autizmu“, „Veľká noc, stolovanie, zdravé maškrty“, „Pohyb, motorika, bazálna stimulácia“, „Dotykové steny, senzorický chodník, hudobné pokusy“, „Komunikácia, skladačky, tipy na voľný čas, zdravé raňajky“, „Odpočinok“, „Spánok“, „Hra a zmysly“, „Domáce práce“, „Pobyt vonku“, „Rytmika“, „Oteckovia“.
 • 5.2.2020 sme v Košiciach navštívili centrum Plameniak, predstavili sme našu prácu a zoznámili sme sa s prácou centra.

 • Od januára do decembra 2020 sa zúčastňujeme na akreditovanom vzdelávacom programe „Odborné činnosti zamerané na včasnú podporu dieťaťa s ohrozeným vývinom z dôvodu zdravotného postihnutia a jeho rodiny v sociálnych službách". 

 • Od januára 2020 náš tím posilnila nová poradkyňu včasnej intervencie – špeciálna pedagogička.

 • Základná umelecká škola Márie Hemerkovej usporiadala vianočný Benefičný koncert s názvom Čaro lásky, ktorý sa konal dňa 18.12. 2019 v Seminárnom kostole v Košiciach. Výťažok z koncertu bol venovaný Domovu sociálnych služieb – službe včasnej intervencie.

 • Dňom 5.12. 2019 sa začala naša aktívna spolupráca s občianskym združením Cesta von na projekte Omama.

 • Dňa 14.11.2019 sa v Liptovskom Mikuláši konalo 3. valné zhromaždenie Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a kazuistický seminár na tému: Posilnenie na rodinu  orientovaneho prístupu v službe včasnej intervencie., ktorého sme sa aktívne zúčastnili.
 • Zúčastnili sme na nefomálnom stretnutí organizácií, občiasnych združení  a iných subjektov, ktoré v Spišskej Novej Vsi pracujú s týranými ženami, zdravotne znevýhodnenými deťmi a dospelými, s celými rodinami. Stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznanie sa a posúvanie informácií ďalej. Stretnutie sa konalo 29.10. 2019  v Spišskej Novej Vsi, stretnutie zorganitovalo občianske združenie Hana.

 • Dňa 18.10.2019 sme sa v Poprade zúčastnili odborného seminára „Deň s kochleárnymi implantátmi a načúvacími aparátmi.“

 • V Košiciach sme sa v dňoch 11.-13.9. 2019 zúčastnili trojdňového tréningového kurzu „Bilaterálna integrácia“. Kurz organizoval Inštitút psychoterapie a socioterapie.

 • Od septembra začala naša spolupráca s občianskym združením S nami druhým. Cieľom združenia je poskytovať všestrannú pomoc a podporu sociálne slabým rodinám, jednotlivcom a zdravotne znevýhodneným. Prípravou vianočného balíčka pomohla aj našim rodinám.
 • Ako jedno z troch zariadení v rámci Slovenska sme zapojení do projektu Agora.
  Projekt prebieha od apríla 2019 do apríla 2020 a do jeho plnenia sme zapojili 20 rodín, ktorým je poskytovaná služba včasnej intervencie. Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie služby včasnej intervencie a zvyšovanie povedomia o včasnej intervencii medzi odbornou a laickou verejnosťou.

 • Dňa 28.04 sme sa v Bratislave zúčastnili seminára "Kognitívne behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi ".  

 • V Bratislave sme sa dňa 27. 04. 2019 zúčastnili  3. česko-slovenského dňa existenciálnej analýzy a logoterapie, téma konferencie: "Osamelosť a jej podoby v psychoterapii".
 • Dňa 10. 4. 2019 sme sa stretli s p. Pavlom Hricom z OZ Cesta von. OZ pomáha ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Prostredníctvom projektu Omama chceme aj my po odbornej stránke pomôcť zdravotne znevýhodneným deťom narodeným do chudoby, aby získali lepšie základy v ranom veku a neskôr v rámci svojich možností a schopností vedeli viesť dôstojný život.  
 • V Prešove sme sa dňa 12.03. 2019 zúčastnili stretnutia „Ranné poradenstvo pre rodiny s poruchou sluchu“. Stretnutie organizovalo CVI Prešov.

 • V Banskej Bystrici sme sa dňa 12. 03. 2019 zúčastnili na konferencii „Komunikácia nie je len reč – rozumieme si“, ktorú organizovalo CVI Banská Bystrica.
 • Dňa 05.02. 2019 sme poskytli rozhovor o našej službe pre televíziu RTVS.

 • Dňa 7.12. 2018 sme absolvovali seminár "Vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v procese inklúzie."

 • Od novembra 2018 do mája 2019  sa v Trenčíne zúčastňujeme na akreditovanom vzdelávacom programe „Odborné činnosti zamerané na včasnú podporu dieťaťa s ohrozeným vývinom z dôvodu zdravotného postihnutia a jeho rodiny v sociálnych službách". 

 • V Bratislave sme sa dňa 22.11. 2018 aktívne zúčastnili pracovného stretnutia o včasnej intervencii pre deti a ich rodiny zo sociálne vylúčených komunít, ktoré organizovala asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a nadácia SOCIA.

 • Dňa 20.11. 2018 sme sa zúčastnili na Valnom zhromaždení Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, ktoré sa konalo v Žiline.

 • V Žiline sme sa dňa 17.11 .2018 zúčastnili 2. Celoslovenského stretnutia katolíckych psychológov, psychoterapeutov a psychiatrov (K3P).

 • Dňa 23.10 sme poskytli rozhovor RÁDIU KOŠICE v rámci témy Centrá včasnej intervencie.

 • V dňoch 26.-27. 10. 2018 sme sa aktívne zúčastnili na Arteterapeutických dňoch východu 2018, ktoré organizuje Denné centrum duševného zdravia PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o. a Facilitas n.o. Košice. Vystúpili sme s prednáškou „Služba včasnej intervencie – pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi“. 

 • Od októbra 2018 pre našich klientov sprostredkovávame canisterapiu.

 • V Prešovskej pobočke CVI, sme sa dňa 29.09. 2018 zúčastnili na konzultačnom dni o kompenzačných pomôckach, zdravotných pomôckach, iných pomôckach pomáhájúcich osobám pri rôznych ťažkostiach.

 • S podporou nadácie Pontis sme v rámci grantového programu Srdce pre deti v auguste vynovili našu herňu o nové terapeutické, rehabilitačné, montessori pomôcky a nakúpili sme odbornú literatúru.

 • Od júla sme posilnili náš tím o nové poradkyne včasnej intervencie a zariadili sme prijímaciu miestnosť pre naše rodinky.

 • Dňa 08.06. 2018 sme sa aktívne zúčastnili festivalu Dni bábkového divadla a hier pre rodiny "VIRVAR", kde sme mali informačný stánok s cieľom prezentovania našej práce širokej verejnosti.

 • Od júna 2018 sprostredkovávame hipoterapiou pre naše deti.

 • Na festivale dramatickej tvorivosti prijímateľov sociálnej služby domovov sociálnych služieb Most úsmevov sme 29.05. 2018. aktívne podporili pri vystúpení dospelých klientov nášho zariadenia.

 • Dňa 24.05. 2018 sme sa zúčastnili na prednáške „Pediatri o autizme". ktorú viedla Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA. Hlavnou témou bola identifikácia najranejších príznakov autizmu.

 • Zúčastnili sme sa prednášky v terapeutickom centre ABIAtko s témou „Nácvik sebaobslužných, činností u detí s poruchou PAS", ktorá sa konala 18.04. 2018.

 • Dňa 12.04. 2018 sme sa zúčastnili na prednáške „Význam senzomotorických hier vo vývoji detí so zdravotným znevýhodnením  s Lindou van Dalen z centra Chat. 
 • V terepeutickom centre ABIAtko sme 15.03. 2018 absolvovali workshop „Postupy efektívneho učenia a učenie motorickej imitácie u dieťaťa s PAS".

 • Dňa 15.03. 2018 sme sa zúčastnili prednášky na tému „Alternatívna a augmentatívna komunikácia, jej princípy a význam v predrečovom období", ktorú zorganizovalo CVI Košice.

 • V terepeutickom centre ABIAtko sme 24.01. 2018 absolvovali workshop „Postupy efektívneho učenia a učenie motorickej imitácie u dieťaťa s PAS".

 • O tom, že sa naša služba pomaly dostáva do povedomia verejnosti nielen v Košiciach, svedčí aj fakt, že polovica rodín, s ktorými pracujeme žije mimo Košíc.

 • V dňoch 5. a 6. 12. 2017 sme absolvovali v Olomouci kurzy „Mapa – tvoříme akční plány“ a Cesta – plánujeme alternativní zítřky s nadějí“.

 • V dňoch 21. a 22. 10. 2017 sme sa prezentovali na akcii pre rodiny s deťmi Veselá planéta.

 • Dňa 17.10.2017 sa v Liptovskom Mikuláši konalo 2. valné zhromaždenie Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, ktorého sme sa aktívne zúčastnili.

 • Dňa 16.10.2017 sme v Liptovskom Mikuláši absolvovali seminár „Štandardy kvality pre včasnú intervenciu“.

 • Dňa 14.10.2017 sme v Trenčíne absolvovali jednodňové školenie „Úvod do tématiky snoezelen“.

 • Zúčastnili sme sa na workshope „Moje dieťa má diagnózu Autizmu, čo teraz?”, ktorý dňa 27.09.2017 zorganizovalo Terapeutické centrum ABiAtko.

 • Dňa 20.9.2017 sme sa v Trenčíne zúčastnili stretnutia poskytovateľov služby včasnej intervencie, ktoré zorganizovala Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a bolo zamerané na zdieľanie skúseností, ako  realizujú jednotlivé kroky postupu práce s rodinou.

 • Neustále pracujeme na depistáži a sieťovaní.

 • Úrad Košického samosprávneho kraja organizuje každoročne akciu „Deň zdravia“, ktorej sme sa 13.9.2017 aktívne zúčastnili aj my a prezentovali sme svoju prácu.

 • V Olomouci sme sa v dňoch 11.-12.9.2017 zúčastnili kurzu „Alternativní a augmentativní komunikace“.

 • Dňa 28.7.2017 sme prvýkrát vycestovali za našou najvzdialenejšou rodinou 94 km od Košíc.

 • V júli sme mali možnosť pripomienkovať návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorý sa týka aj spôsobu financovania služby včasnej intervencie.

 • Po takmer pol roku našej existencie sme dňa 19.6.2017 za účasti pozvaných hostí, rodičov a médií slávnostne otvorili našu službu.

 • V dňoch 15.-16.6.2017 sme v Holíči absolvovali workshop „Bazálna stimulácia v sociálnej rehabilitácii“.

 • V dňoch 1.- 4.6.2017 sme sa aktívne zúčastnili festivalu Dni bábkového divadla a hier pre rodiny "VIRVAR", kde sme prezentovali svoju prácu aj názornými ukážkami práce s terapeutickými pomôckami.

 • Dňa 8.6.2017 sme sa v Prešove zúčastnili na regionálnom pracovnom stretnutí poskytovateľov včasnej intervencie, ktorý organizovala Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

 • V máji 2017 sme absolvovali v Bratislave ďalší kurz SM systém – skolióza.

 • Od mája 2017 do novembra 2017 sa v Trenčíne zúčastňujeme kurzu „Poradca včasnej intervencie", ktorý nás v rámci šiestich trojdňových modulov postupne zdokonaľuje v našej práci.

 • Prácu služby včasnej intervencii sme prezentovali aj v médiách - rádio Regina, rádio Kiss, v TV Košice Dnes, v magazíne KSK, Nový čas, TV Markíza a i.

 • V rámci Dňa otvorených dverí sme dňa 29.3.2017 ukázali verejnosti naše priestory a rozprávali sa o našej práci.

 • Dňa 22.3.2017 sme v priestoroch nášho zariadenia zorganizovali vzdelávací seminár pre rodičov na tému „Možnosti kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného znevýhodnenia v zmysle platnej legislatívy SR" s pracovníčkami ÚPSVaR Košice.

 • Zúčastnili sme sa seminára s klinickou logopedičkou na tému „Psychomotorický vývin ako prediktor schopnosti jesť a piť", ktorý sa uskutočnil 25.3.2017 v Prešove.

 • Vo februári 2017 sme sa v Košiciach zúčastnili kurzu SM systém (špirálna stabilizácie chrbtice).

 • Zúčastnili sme sa  na medzinárodnej vedeckej konferencii „Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017" s témou Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta, ktorá sa konala 26.1. 2017 v Ružomberku.

 • Aktívne sme sa zúčastnili na otváracej konferencii Centra Liberta v programe Erasmus „Všetkým zazvonilo"- integrovaný praktický protokol včasnej intervencie a spoločného školského vzdelávania pre osoby s postihnutím 23.2.2017 s príspevkom nášho liečebného pedagóga „Možnosti liečebno-pedagogických terapií vo včasnej intervencie a v školskej integrácii  detí so ŠPV".

 • Na 1. Valnom zhromaždení Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, ktoré sa konalo dňa 25.1.2017 v Liptovskom Mikuláši, sme sa stali pridruženým členom Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

 • Dňa 11.1.2017 sme uzatvorili prvú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.