domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

ČO PONÚKAME?

  • Rodičom poskytujeme ucelenejší pohľad na zdravotný stav ich dieťaťa. Pomáhame porozumieť odborným správam,  záverom a odporúčaniam, ktoré pomáhame aplikovať v praxi..
  • Rodičov informujeme o možnostiach ďalších terapií pre dieťa.
  • Snažíme sa podporiť kompetencie rodiča, aby aj pri dieťati, ktoré sa svojim vývinom líši od iných detí, nestratil pocit, že je tým, ktorý najlepšie vie, čo jeho dieťa potrebuje a vie mu to aj plne zabezpečiť.
  • Spoločne s rodinou hľadáme spôsob, ako naplniť špecifické potreby dieťaťa a zároveň hľadáme možnosti ako podporiť dieťa v jeho samostatnosti pri bežných denných činnostiach.
  • Rodiny podporujeme pri hľadaní vhodnej MŠ a  ZŠ pre dieťa.
  • Rodinám pomáhame uplatniť si nárok na sociálne dávky a kompenzácie, na ktoré má rodina a dieťa nárok.
  • Našim prostredníctvom má rodina možnosť zoznámiť sa s ďalšími rodinami, ktoré majú dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zdieľaním skúseností rodín vzniká medzi nimi vzájomná podpora.
  • Vďaka pravidelným stretnutiam s rodinou, máme možnosť pozorovať zmeny vo vývine a  v správaní dieťaťa, čím dokážeme včas nasmerovať rodinu na odborných lekárov, a  poskytnúť rodine odborné poradenstvo.
  • V prípade potreby sa vie rodina na nás kedykoľvek obrátiť a odkonzultovať to, čo ju trápi. Či už telefonicky, emailom alebo osobne. K dispozícii máme knižnicu s odbornou literatúrou, ale aj s príbehmi podobných detí.