To sme my

 

 

o.z. DOMKO v UMENÍ  a   DOMKO-DSS Vás srdečne pozývajú na   BENEFIČNÝ KONCERT

spojený s KRSTOM CÉDEČKA "Na ľudovú nôtu" kapely DOMKO BAND

v Historickej radnici (Hlavná 59), Košice 26.10.2016 o 15,30 hod.

 

Vstupné: 7 eur (lístky k dispozícii v DOMKO-DSS, Park mládeže 3, KE)

 

V programe vystúpia: kapela DOMKO BAND, Katka KOŠČOVÁ, SILVAYOVCI, LOS MASSAKEROS,

Divadelný súbor DOMKO a PREKVAPENIE VEČERA

                                                                                    Tešíme sa na Vás.

Beneficnykoncert

 

 

 

 

 

 

DOMKO-DSS OTVORILO NOVÉ PRIESTORY,

ktoré pomôžu ešte viac skvalitniť poskytované sociálne služby - pomohla švajčiarsko-slovenská spolupráca

logo svajciarilogo-KSKlogo DOMKO

     V stredu 20.júla 2016 o 10,00 hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nových priestorov v areáli zariadenia DOMKO-Domova sociálnych služieb na ulici Park mládeže 3 v Košiciach.

      Budovu DOMKO-DSS sa podarilo zrekonštruovať a dobudovať vďaka projektu "Vstúpte k nám", financovaného z programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Národným kontaktným bodom programu je Úrad vlády SR a finančná podpora predstavovala sumu 1.293.000 €, do ktorej 15% prispieva štátny rozpočet SR.

    Vďaka realizovanému projektu bol zrekonštruovaný starý objekt, t.j. komletná prestavba, zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia rozvodov. Nadstavbou nového poschodia sa vytvorili podmienky k zahájeniu novej poskytovanej sociálnej služby - týždenný pobyt pre 10-tich prijímateľov. Vznikli nové priestory na činnosti a terapie pre prijímateľov v ambulantnej forme - 60 prijímateľov. Inštaláciou výťahu sa zjednodušil pohyb imobilných prijímateľov v zariadení.

     Revitalizáciou vonkajších priestorov areálu vznikla športovo-rekreačná a oddychová zóna s ihriskom s umelým trávnatým povrchom, petangovým ihriskom. Altánok zriadený novým nábytkom slúži k činnostiam, terapiám a oddychu prijimímateľom. Drevené kladiny slúžia prijímateľom k zlepšeniu koordinácie pohybu a rovnováhy.

     Prístavbou nového krídla, ktorú dofinancoval Košický samosprávny kraj v sume skoro 400.000 € vznikli nové priestory pre zriadenie kuchyne, spoločenská miestnosť poskytuje možnosti komfortného stolovania a taktiež spĺňa podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií. Boli vytvorené podmienky na uskladnenie potravín, vybudovali sa dve garáže a miestnosti pre administratívu, miestnosť pre snoezellen a prezliekáreň pre prijímateľom.

     V úvode hostí privítala svojím vystúpením hudobná formácia "LOS MASAKEROS". Po úvodných slovách riaditeľa zariadenia Ing. Martina Vatru program otvoril špeciálny hudobný hosť - operný spevák Jaroslav DVORSKÝ. Svojím nádherným spevom hudobní hostia prilákali i ľudí z blízkeho okolia. Po slávnostných príhovoroch symbolickým prestrihnutím pásky riaditeľ DOMKO-DSS Martin VATRA, vedúci kancelárie programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Martin SCHERER, riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja Ondrej BERNÁT a primátor mesta Košice Richard RAŠI otvorili nové priestory zariadenia. Medzi hosťami nechýbali i zástupcovania odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja, riaditelia zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja, prednosta MČ Košice-sever Matúš Háber, zástupcovia referátu prípravy a implementácie projektov z Košického samosprávneho kraja, naši družobní partneri z Uherského Brodu a Uherského Hradište ako aj iní vzácny a výnimoční ľudia. Spievodným programom bola i prezentácia umeleckých diel handicapovaných umelcov Slovenskej agentúry zdravotne postihnutých občanov a prezentačné video o živote"Domkáčov". Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme. 

 

domkaci 2 2           domkaci 2 1                                                            DSCF9179            DSCF9253

DSCF9260             DSCF9275

DSCF9286             DSCF9292

DSCF9331            ....viac vo fotogalérii - Slávnostné otvorenie DOMKO

 

 

PREZENTAČNÉ VIDEO O ŽIVOTE "Domkáčov"

                                      https://drive.google.com/file/d/0B21LWy57U_t0NUNVVVFQWG1YZm8/view?pref=2&pli=1

 

 

 

Nie malou skupinou medzi našimi prijímateľmi sú  aj AUTISTI.

 

Pri práci s nimi sa venujeme:   

 

1. nácviku komunikačných aktivít a sociálnych zručností a to individuálnym prístupom a zapájaním sa do integračných a socializačných aktivít v Domku i mimo neho.

2. komplexnému rozvoju osobnosti vo všetkých vývinových oblastiach prenesením odborno-edukačných tréningových metód do praktického života a to individuálnym plánovaním jednotlivých aktivít podľa indiv. potrieb, schopností a záujmov klienta a potrieb rodiny.

3. zavádzaniu relaxačno-terapeutických aktivít na zmiernenie nešpecifických prejavov správania, vyplývajúcich z diagnózy (arteterapia, muzikoterapia, canisterapia, biblioterapia, prac. terapia, snoezelen terapia, keramika a športové aktivity, spomedzi ktorých najobľúbenejšími sú plávanie a stolný tenis).

 

Ľudia s poruchou autistického spektra sú v našich podmienkach integrovaní do skupín spolu s ostatnými prijímateľmi a pristupujeme k nim ako k rovnocenným partnerom.

   

Z príležitosti 50. výročia vzniku nášho zariadenia bola vydaná publikácia s názvom "DOMKÁČI" a CD, ktoré naspievali naši klienti s názvom "NAŠE DOBRÉ VECI". V prípade Vášho záujmu o ne sú k dispozícii v našom zariadení. 


 

Prosíme Vás, zapojte sa s nami do prieskumu spokojnosti našej web stránky jednoduchým vyplnením dotazníka: 

Prieskum spokojnosti s WEB stránkou DOMKO

 

V záujme vytvorenia systému vybavovania podnetov fyzických osôb o prostispoločenskej činnosti v rámci celého Košického samosprávneho kraja je na webovom sídle KSK prístupná predmetná smernica v časti Úradná tabuľa/Prevencia kriminality/Oznámenie o prostispoločenskej činnosti:

Smernica KSK na vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

                

 

V stredu 28.1.2015 sme spoločne so zástupcami Košického samosprávneho kraja, Úradu vlády a s predstaviteľmi Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce SLÁVNOSTNE OTVORILI vynovené priestory zrekonštruovaného zariadenia...

    

     Košický samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom zariadenia, získal prostriedky  zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu a od Vlády SR prostredníctvom projektu Vstúpte k nám...

     V našom zariadení sa vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce zlepšila kvalita života prijímateľov i kvalita poskytovaných sociálnych služieb. Skvalitnenie podmienok umožní poskytovanie deviatich denných aktivít. Denná kapacita zariadenia je 60 prijímateľov. Ďalší desiati prijímatelia môžu využívať novú týždennú pobytovú službu. Cieľom projektu v investičnej časti bola rekonštrukcia objektu na ploche vyše 1577 m2 a zníženie energetickej náročnosti prevádzky zariadenia o vyše 50 percent.  V neinvestičnej časti projektu sme pripravili v rámci projektu v roku 2013 Blumiádu, čo sú tradičné celoslovenské zábavno-pohybové hry ľudí s mentálnym postihnutím z domovov sociálnych služieb pre 120 účastníkov. Vďaka kalendárom, brožúram a letákom sa o zariadení môže dozvedieť množstvo ľudí  a subjektov. Dôležitú časť projektu tvorili vzdelávacie akitivity - 70 zamestnancom všetkých ZSS pomôcť vyhnúť sa syndrómu vyhorenia, získať iný pohľad na problémy, zvládať náročné pracovné podmienky, hľadať riešenia v zložitých situáciách, čo sa prejaví na lepšej práci s prijímateľmi a ich rodinami. V rámci aktivity "Otvorené dvere", ktorá sa ešte bude realizovať, vznikne priestor na kvalitnejšiu realizáciu doterajších aktivít a ich rozšírenie o nové aktivity a vytvorenie centra voľného času pre spoločnú realizáciu aktivít prijímateľov a verejnosti v popoludňajších hodinách. Doterajšie náklady na I. etapu  a časť druhej etapy boli spolu takmer 885 tisíc eur. S II. etapou (prístavba objektu s kuchyňou, jedálňou - spoločenskou miestnosťou s kapacitou sto miest a administratívnymi priestormi) sa začne už v tomto roku. Po dokončení rekonštrukcie v celom rozsahu prijímatelia a zamestnanci zariadenia získajú plnohodnotný priestor budovy, ale aj upravenú a bezpečnú záhradu pre športové a rekreačné využitie a to aj pre občanov mesta Košice.  


dsskepm budova

                                                                           DOMKO-Domov sociálnych služieb,Park mládeže 3, Košice

                                                                                            (...viac fotogaléria - slávnostné otvorenie)


Od 7.1.2015 poskytujeme novú sociálnu službu - týždennú pobytovú sociálnu službu. Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách. K dispozícii je aj jedáleň, spoločenská miestnosť s vlastnou knižnicou a telocvičňa.

Izby 001

       Izby 020

    Izby 013                    Izby 026

 

logo svajciari              logo-KSK

                                       Na tomto mieste sa realizuje projekt

                                                        „Vstúpte k nám"

 

„Tento Švajčiarsko-Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie".

 

      V rámci ŠVAJČIARSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU (www.swiss-contribution.sk) Košický samosprávny kraj podal projekt DOMKO - DSS, Park mládeže 3, Košice "VSTÚPTE K NÁM", ktorý bol podporený sumou 1.110.266 EUR. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života klientov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v sociálnych zariadeniach.

Aktivity projektu: 1. rekonštrukcia objektu DOMKO - DSS

                      2. staviame mosty...-ZIMNÁ BLUMIÁDA 2013 (celoslovenské zimné zábavno-pohybové hry pre ľudí s mentálnym postihnutím zo slovenských zariadení sociálnych služieb).

                      3. supervízia, organizačný rozvoj - vzdelávanie pracovníkov sociálnych zariadení

                      4. otvorené dvere...-vznikne priestor na kvalitnejšiu realizáciu doterajších aktivít a ich rozšírenie o nové aktivity a vytvorenie "centra voľného času" pre spoločnú realizáciu aktivít klientov a verejnosti v popoludňajších hodinách (otvárame dvere pre širokú verejnosť), čo sa prejaví na vyššej miere integrácie klientov do bežného života. 

 

Od 1.1.2010 sa zmenil názov nášho zariadenia: DOMKO - Domov sociálnych služieb.

DOMKO znamená domov v Košiciach. S názvom je spätá tradícia divadelného súboru klientov DSS.

  • právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
  • zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj (www.vucke.sk)
  • forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná (denná) a týždenná pobytová 
  • Prevádzka je situovaná v zrekonštruovaných priestoroch v Parku mládeže 3 v širšom centre mesta a v blízkosti rekreačnej oblasti Anička.
  • Zariadenie s kapacitou 60 prijímateľov pre deti a dospelých, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca (t.j. ľudia so zdravotným postihnutím, s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím alebo zmyslovým postihnutím, prípadne kombinovanými postihnutiami) pri poskytovaní ambulantnej (dennej) sociálnej služby a 10 miest pri poskytovaní týždennej pobytovej sociálnej služby.

 

 

detiCieľom DSS

 

- je pomáhať klientom dosiahnuť čo najvyššiu mieru socializácie akou je adaptácia a integrácia. Individuálnym prístupom ich pripravovať na maximálnu možnú samostatnosť v ich prirodzenom prostredí a stimulovať ich potenciálne schopnosti.

 

  • Odbornú starostlivosť zabezpečuje 24 zamestnancov: riaditeľ, 7,5 ergoterapeutov, 1 inštruktor sociálnej rehabilitácie, vedúca úseku starostlivosti o klienta, sociálna pracovníčka, 2 sanitárky, 4 opatrovateľky, vedúca stravovania (30%)a zároveň terapeutka(70%), kuchárka, finančná účtovníčka, mzdová účtovníčka a personalistka, údržbár a zároveň vodič a 2 upratovačky. V zariadení pracujú i 3 dobrovoľníčky v rámci dobrovoľníckej činnosti.
  • Zariadenie je z hľadiska vybavenosti na veľmi dobrej úrovni. Budova zariadenia je trojpodlažná. Pre prijímateľov je k dispozícii dielňa na pracovnú terapiu v 1.PP, v 1.NP sa nachádza miestnosť pre informátora z radov prijímateľov zariadenia, 4 miestnosti na terapeutickú a záujmovú činnosť, 2 šatne pre prijímateľov delených podľa pohlavia, ako aj zariadenia na osobnú hygienu delené podľa pohlavia. Na 2.NP sú 2 miestnosti na záujmovú a terapeutickú činnosť. Na 3. NP je ubytovacia časť, v ktorej sa nachádza 5 ubytovacích dvojlôžkových izieb (5x14,6 m2) pre prijímateľov v týždennej pobytovej forme, umyvárne a WC pre ubytovaných, spoločenská miestnosť a telocvičňa. Areál budovy zariadenia je prispôsobený na pohybové a oddychové aktivity klientov. Výhodou zariadenia je jeho poloha, ktorá je v širšom centre mesta. Okrem toho sa Park mládeže nachádza v blízkosti rekreačnej oblasti Anička.

Kedy vyhľadať pomoc nášho zariadenia ...

 

Ak žiadateľ nenavštevuje žiadne špeciálne školské zariadenie, alebo ukončil vzdelávanie v špeciálnej škole a nenašiel uplatnenie v živote a potrebuje celodennú starostlivosť a kolektív.

V prípade, ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby u nás, potrebujete podľa nového zákona o sociálnych službách:

V 2. kroku je potrebné vvplniť formulár "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby"(tlačivo žiadosti na stiahnutie na stránke www.vucke.sk, sociálne veci, pod žiadosti a tlačivá).

K žiadosti je potrebné priložiť: - právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť i potrebné tlačivá sa podávajú na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja. Tlačivá sú k dispozícii na stánke Košického samosprávneho kraja - www.vucke.sk 

Podľa súčasne platnej legislatívy, zariadenie sociálnych služieb nevedie poradovník záujemcov o sociálnu službu. Register prijímateľov a poskytovateľov vedie Košický samosprávny kraj (www.vucke.sk).

          Kontaktnou osobou v zariadení pri vybavovaní žiadostí je riaditeľ a sociálny pracovník DSS.

NAŠA PIESEŇ : DOMKO

  

Hudba: John Fogerty, 1970                                                                                   

Text: Mgr. Karol Dzugas, 2012

                                                              (pieseň "Asi" speváka Pavla Nováka)

1. Myslia si, že sme večné deti

    a že na všetko sme ľaví,

    že nám ten život len tak letí

    a že nás práca nebaví.

Refrén 1:  Ten, kto nás už pozná, ten uzná to a vie, že to nie je pravdivé.

                 Čo všetko nás baví, to ľahko zistíte, keď DOMKO navštívite.

2. DOMKO je naším druhým domom,

    sme v ňom jak jedna rodina,

    je miestom potešenia, v ktorom

    krásna je každá hodina.

Refrén 2:  Vyšívame, hráme, tvoríme obrázky, dávame vám ich z lásky.

                 Čo všetko nás baví, to ľahko zistíte, keď DOMKO navštívite.

3. Mnohí z nás majú radi športy:

    ping-pong, ale aj plávanie,

    v súťažiach získavame pocty,

    výletom nepovieme: Nie!

Refrén 3:  Skáčeme, beháme, cvičíme na hudbu, tancujeme štvorylku.

                 /:Čo všetko nás baví, to ľahko zistíte, keď DOMKO navštívite.:/