To sme my

Nie malou skupinou medzi našimi prijímateľmi sú  aj AUTISTI.

 

Pri práci s nimi sa venujeme:   

 

1. nácviku komunikačných aktivít a sociálnych zručností a to individuálnym prístupom a zapájaním sa do integračných a socializačných aktivít v Domku i mimo neho.

2. komplexnému rozvoju osobnosti vo všetkých vývinových oblastiach prenesením odborno-edukačných tréningových metód do praktického života a to individuálnym plánovaním jednotlivých aktivít podľa indiv. potrieb, schopností a záujmov klienta a potrieb rodiny.

3. zavádzaniu relaxačno-terapeutických aktivít na zmiernenie nešpecifických prejavov správania, vyplývajúcich z diagnózy (arteterapia, muzikoterapia, canisterapia, biblioterapia, prac. terapia, snoezelen terapia, keramika a športové aktivity, spomedzi ktorých najobľúbenejšími sú plávanie a stolný tenis).

 

Ľudia s poruchou autistického spektra sú v našich podmienkach integrovaní do skupín spolu s ostatnými prijímateľmi a pristupujeme k nim ako k rovnocenným partnerom.

   

Z príležitosti 50. výročia vzniku nášho zariadenia bola vydaná publikácia s názvom "DOMKÁČI" a CD, ktoré naspievali naši klienti s názvom "NAŠE DOBRÉ VECI". V prípade Vášho záujmu o ne sú k dispozícii v našom zariadení. 


 

Prosíme Vás, zapojte sa s nami do prieskumu spokojnosti našej web stránky jednoduchým vyplnením dotazníka: 

Prieskum spokojnosti s WEB stránkou DOMKO

 

V záujme vytvorenia systému vybavovania podnetov fyzických osôb o prostispoločenskej činnosti v rámci celého Košického samosprávneho kraja je na webovom sídle KSK prístupná predmetná smernica v časti Úradná tabuľa/Prevencia kriminality/Oznámenie o prostispoločenskej činnosti:

Smernica KSK na vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

 

 

 REKONŠTRUKCIA DOMKO-DSS POKRAČUJE DRUHOU ETAPOU

     Obnova DSS DOMKO v Parku mládeže 3 vďaka čerpaniu finačných prostriedkov zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu pokračuje 2. etapou. Práce vykonáva firma DAG Slovakia a úplná obnova ZSS má byť ukončená do 30.6.2015.

Prvá etapa riešila rekonštrukciu súčasného objektu DSS a jeho nadstavbu o 1 podlažie. Vytvoril sa tým priestor na poskytovanie pobytovej SS - týždenného pobytu pre 10 prijímateľov.

Druhá etapa - prístavba objektu s kuchyňou, jedálňou s kapacitou 100 miest, ktorá bude slúžiť aj ako spoločenská miestnosť, a administratívnymi priestormi. Súčasťou druhej etapy je aj dostavba plynovej prípojky, pešej komunikácie, ihriska a altánku. Zrealizuje sa aj výsadba v parku spolu s drobnou architektúrou.

     V  procese verejného obstarávania sa oproti plánu podarilo usporiť vyše 133 000 eur. Vďaka úspore a kurzovému rozdielu je k dispozícii okolo 200 000 eur, ktoré bude možné použiť na financovanie 2. časti. Verejnou súťažou bola vygenerovaná  cena pre úspešného dodávateľa DAG Slovakia vo výške 614 90 eur. Rozdiel okolo 400-tisíc uhradí Košický samosprávny kraj zo svojich zdrojov.

     Po dokončení rekonštrukcie v celom rozsahu naši prijímatelia a zamestnanci získajú plnohodnotný priestor budovy, ale aj upravenú a bezpečnú záhradu pre športové a rekreakčné vyžitie. 

 

 

    IMG 2368                 IMG 2375

 

V stredu 28.1.2015 sme spoločne so zástupcami Košického samosprávneho kraja, Úradu vlády a s predstaviteľmi Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce SLÁVNOSTNE OTVORILI vynovené priestory zrekonštruovaného zariadenia...

    

     Košický samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom zariadenia, získal prostriedky  zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu a od Vlády SR prostredníctvom projektu Vstúpte k nám...

     V našom zariadení sa vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce zlepšila kvalita života prijímateľov i kvalita poskytovaných sociálnych služieb. Skvalitnenie podmienok umožní poskytovanie deviatich denných aktivít. Denná kapacita zariadenia je 60 prijímateľov. Ďalší desiati prijímatelia môžu využívať novú týždennú pobytovú službu. Cieľom projektu v investičnej časti bola rekonštrukcia objektu na ploche vyše 1577 m2 a zníženie energetickej náročnosti prevádzky zariadenia o vyše 50 percent.  V neinvestičnej časti projektu sme pripravili v rámci projektu v roku 2013 Blumiádu, čo sú tradičné celoslovenské zábavno-pohybové hry ľudí s mentálnym postihnutím z domovov sociálnych služieb pre 120 účastníkov. Vďaka kalendárom, brožúram a letákom sa o zariadení môže dozvedieť množstvo ľudí  a subjektov. Dôležitú časť projektu tvorili vzdelávacie akitivity - 70 zamestnancom všetkých ZSS pomôcť vyhnúť sa syndrómu vyhorenia, získať iný pohľad na problémy, zvládať náročné pracovné podmienky, hľadať riešenia v zložitých situáciách, čo sa prejaví na lepšej práci s prijímateľmi a ich rodinami. V rámci aktivity "Otvorené dvere", ktorá sa ešte bude realizovať, vznikne priestor na kvalitnejšiu realizáciu doterajších aktivít a ich rozšírenie o nové aktivity a vytvorenie centra voľného času pre spoločnú realizáciu aktivít prijímateľov a verejnosti v popoludňajších hodinách. Doterajšie náklady na I. etapu  a časť druhej etapy boli spolu takmer 885 tisíc eur. S II. etapou (prístavba objektu s kuchyňou, jedálňou - spoločenskou miestnosťou s kapacitou sto miest a administratívnymi priestormi) sa začne už v tomto roku. Po dokončení rekonštrukcie v celom rozsahu prijímatelia a zamestnanci zariadenia získajú plnohodnotný priestor budovy, ale aj upravenú a bezpečnú záhradu pre športové a rekreačné využitie a to aj pre občanov mesta Košice.  


dsskepm budova

                                                                           DOMKO-Domov sociálnych služieb,Park mládeže 3, Košice

                                                                                            (...viac fotogaléria - slávnostné otvorenie)


Od 7.1.2015 poskytujeme novú sociálnu službu - týždennú pobytovú sociálnu službu. Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách. K dispozícii je aj jedáleň, spoločenská miestnosť s vlastnou knižnicou a telocvičňa.

Izby 001

       Izby 020

    Izby 013                    Izby 026

 

              logo_vajiarovlogo-KSK

Na tomto mieste sa realizuje projekt

       „Vstúpte k nám"

 

„Tento Švajčiarsko-Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie".

 

      V rámci ŠVAJČIARSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU (www.swiss-contribution.sk) Košický samosprávny kraj podal projekt DOMKO - DSS, Park mládeže 3, Košice "VSTÚPTE K NÁM", ktorý bol podporený sumou 1.110.266 EUR. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života klientov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v sociálnych zariadeniach.

Aktivity projektu: 1. rekonštrukcia objektu DOMKO - DSS

                      2. staviame mosty...-ZIMNÁ BLUMIÁDA 2013 (celoslovenské zimné zábavno-pohybové hry pre ľudí s mentálnym postihnutím zo slovenských zariadení sociálnych služieb).

                      3. supervízia, organizačný rozvoj - vzdelávanie pracovníkov sociálnych zariadení

                      4. otvorené dvere...-vznikne priestor na kvalitnejšiu realizáciu doterajších aktivít a ich rozšírenie o nové aktivity a vytvorenie "centra voľného času" pre spoločnú realizáciu aktivít klientov a verejnosti v popoludňajších hodinách (otvárame dvere pre širokú verejnosť), čo sa prejaví na vyššej miere integrácie klientov do bežného života. 

 

Od 1.1.2010 sa zmenil názov nášho zariadenia: DOMKO - Domov sociálnych služieb.

DOMKO znamená domov v Košiciach. S názvom je spätá tradícia divadelného súboru klientov DSS.

  • právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
  • zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj (www.vucke.sk)
  • forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná (denná) a týždenná pobytová 
  • Prevádzka je situovaná v zrekonštruovaných priestoroch v Parku mládeže 3 v širšom centre mesta a v blízkosti rekreačnej oblasti Anička.
  • Zariadenie s kapacitou 60 prijímateľov pre deti a dospelých, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca (t.j. ľudia so zdravotným postihnutím, s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím alebo zmyslovým postihnutím, prípadne kombinovanými postihnutiami) pri poskytovaní ambulantnej (dennej) sociálnej služby a 10 miest pri poskytovaní týždennej pobytovej sociálnej služby.

 

 

detiCieľom DSS

 

- je pomáhať klientom dosiahnuť čo najvyššiu mieru socializácie akou je adaptácia a integrácia. Individuálnym prístupom ich pripravovať na maximálnu možnú samostatnosť v ich prirodzenom prostredí a stimulovať ich potenciálne schopnosti.

 

  • Odbornú starostlivosť zabezpečuje 24 zamestnancov: riaditeľ, 7,5 ergoterapeutov, 1 inštruktor sociálnej rehabilitácie, vedúca úseku starostlivosti o klienta, sociálna pracovníčka, 2 sanitárky, 4 opatrovateľky, vedúca stravovania (30%)a zároveň terapeutka(70%), kuchárka, finančná účtovníčka, mzdová účtovníčka a personalistka, údržbár a zároveň vodič a 2 upratovačky. V zariadení pracujú i 3 dobrovoľníčky v rámci dobrovoľníckej činnosti.
  • Zariadenie je z hľadiska vybavenosti na veľmi dobrej úrovni. Budova zariadenia je trojpodlažná. Pre prijímateľov je k dispozícii dielňa na pracovnú terapiu v 1.PP, v 1.NP sa nachádza miestnosť pre informátora z radov prijímateľov zariadenia, 4 miestnosti na terapeutickú a záujmovú činnosť, 2 šatne pre prijímateľov delených podľa pohlavia, ako aj zariadenia na osobnú hygienu delené podľa pohlavia. Na 2.NP sú 2 miestnosti na záujmovú a terapeutickú činnosť. Na 3. NP je ubytovacia časť, v ktorej sa nachádza 5 ubytovacích dvojlôžkových izieb (5x14,6 m2) pre prijímateľov v týždennej pobytovej forme, umyvárne a WC pre ubytovaných, spoločenská miestnosť a telocvičňa. Areál budovy zariadenia je prispôsobený na pohybové a oddychové aktivity klientov. Výhodou zariadenia je jeho poloha, ktorá je v širšom centre mesta. Okrem toho sa Park mládeže nachádza v blízkosti rekreačnej oblasti Anička.

Kedy vyhľadať pomoc nášho zariadenia ...

 

Ak žiadateľ nenavštevuje žiadne špeciálne školské zariadenie, alebo ukončil vzdelávanie v špeciálnej škole a nenašiel uplatnenie v živote a potrebuje celodennú starostlivosť a kolektív.

V prípade, ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby u nás, potrebujete podľa nového zákona o sociálnych službách:

V 2. kroku je potrebné vvplniť formulár "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby"(tlačivo žiadosti na stiahnutie na stránke www.vucke.sk, sociálne veci, pod žiadosti a tlačivá).

K žiadosti je potrebné priložiť: - právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť i potrebné tlačivá sa podávajú na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja. Tlačivá sú k dispozícii na stánke Košického samosprávneho kraja - www.vucke.sk 

Podľa súčasne platnej legislatívy, zariadenie sociálnych služieb nevedie poradovník záujemcov o sociálnu službu. Register prijímateľov a poskytovateľov vedie Košický samosprávny kraj (www.vucke.sk).

          Kontaktnou osobou v zariadení pri vybavovaní žiadostí je riaditeľ a sociálny pracovník DSS.

NAŠA PIESEŇ : DOMKO

  

Hudba: John Fogerty, 1970                                                                                   

Text: Mgr. Karol Dzugas, 2012

                                                              (pieseň "Asi" speváka Pavla Nováka)

1. Myslia si, že sme večné deti

    a že na všetko sme ľaví,

    že nám ten život len tak letí

    a že nás práca nebaví.

Refrén 1:  Ten, kto nás už pozná, ten uzná to a vie, že to nie je pravdivé.

                 Čo všetko nás baví, to ľahko zistíte, keď DOMKO navštívite.

2. DOMKO je naším druhým domom,

    sme v ňom jak jedna rodina,

    je miestom potešenia, v ktorom

    krásna je každá hodina.

Refrén 2:  Vyšívame, hráme, tvoríme obrázky, dávame vám ich z lásky.

                 Čo všetko nás baví, to ľahko zistíte, keď DOMKO navštívite.

3. Mnohí z nás majú radi športy:

    ping-pong, ale aj plávanie,

    v súťažiach získavame pocty,

    výletom nepovieme: Nie!

Refrén 3:  Skáčeme, beháme, cvičíme na hudbu, tancujeme štvorylku.

                 /:Čo všetko nás baví, to ľahko zistíte, keď DOMKO navštívite.:/