domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

Víziou DOMKO - DSS v Parku mládeže 3 do roku 2020 je:

 

  • poskytovať kvalitné ambulantné a týždenné pobytové sociálne služby, ktoré sú v maximálnej možnej miere orientované na prijímateľa sociálnej služby a objektívne zhodnocovať ich úroveň pomocou zavádzania štandardov kvality,

  • terénnou formou služby včasnej intervencie podporovať a sprevádzať rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením.

V zariadení je vytvorené prostredie dôvery a atmosféra vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti (tímová solidárnosť).

Našou víziou je, aby zariadenie DOMKO-DSS patrilo medzi zariadenia s najlepšie poskytovanými ambulantnými, týždennými a ďalšími sociálnymi službami v pôsobnosti KSK.

DOMKO do r. 2020 je zariadením otvoreným voči externému prostrediu, realizuje spoločné vzdelávacie, športové a voľnočasové aktivity prijímateľov sociálnej služby a verejnosti.

 

 

 

„Hendikepovaný človek pozná svoje skryté zdroje síl,vizia

až keď sa s ním jedná ako s normálnym."