domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

KTO SME?

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE je služba na podporu rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom.

 • Potrebujete sa zorientovať v diagnóze svojho dieťaťa?
 • Potrebujete zdieľať svoje pocity, očakávania, obavy?
 • Potrebujete poradiť, ako s dieťaťom komunikovať, ako ho rozvíjať, ako ho podporiť, ako ho naučiť sebaobsluhe, sociálnemu správaniu?
 • Potrebujete pomôcť pri hľadaní škôlky alebo školy?
 • Potrebujete sa zorientovať v  škále sociálnych služieb a kompenzácií?
 • Máte ďalšie nezodpovedané otázky?

 

Jedno z riešení je vyhľadať a osloviť službu včasnej intervencie (SVI).

Aké je poslanie SVI?

            Poslaním (SVI) je poskytovanie podpory a  pomoci rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením od chvíle, kedy sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti do veku 7 rokov dieťaťa.
 

Aká je forma a miesto poskytovania SVI?

              SVI je poskytovaná terénnou formou v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. konzultáciou na pracovisku alebo telefonickou a  mailovou komunikáciou. Spádová oblasť je územie Košického kraja. SVI je poskytovaná bezplatne.

Aký je cieľ SVI?     

 • sprevádzať rodinu v období nepriaznivej situácie, pomoc pri vyrovnaní sa s postihnutím dieťaťa, 
 • znížiť negatívny vplyv zdravotného postihnutia dieťaťa na fungovanie rodiny,
 • podporovať rozvíjanie schopností dieťaťa s ohľadom na jeho špecifické potreby,
 • pomáhať pri vytváraní stimulujúceho prostredia v rámci rodiny,
 • podporovať a posilniť vlastné zdroje rodiny dieťaťa na zvládnutie vzniknutej situácie,
 • pomáhať pri príprave k nástupu dieťaťa do predškolského a školského zariadenia,
 • pomáhať pri integrácii rodiny do bežného života,
 • pomáhať rodičom s vybavovaním dávok a kompenzácií na úradoch, spájať prostredníctvom rodičovských skupín rodiny so zámerom vzájomného zdieľania spoločných tém a otázok.


Pre koho je SVI  určená?

 • pre rodiny s deťmi vo veku 0-7 rokov, u ktorých bolo diagnostikované vývinové ochorenie - vývin motoriky, adaptívne správanie, kognitívny vývin, komunikácia a sociálno - emocionálny vývin,
 • pre rodiny s deťmi vo veku 0-7 rokov, u ktorých možno diagnosticky potvrdiť pravdepodobnosť odchýlok vo vývine, napr. prítomnosť Downovho syndrómu, detskej mozgovej obrny, zrakového, sluchového alebo viacnásobného postihnutia,
 • pre rodiny s deťmi, u ktorých je podozrenie na oneskorený vývin dieťaťa,
 • pre rodiny s  deťmi s  narušenou komunikačnou schopnosťou.

  Tím pracovníkov SVI:

  Mgr. Lenka Škripko Bukovanská – vedúca

  Mgr. Jana Ferková - sociálna pracovníčka

  • Sociálny pracovník vedie kompletnú dokumentáciu rodiny v spisovej aj v elektronickej podobe. Poskytuje rodine špecializované sociálne poradenstvo. Zabezpečuje kontakt s úradmi za účelom vybavenia kompenzácií, štátnych sociálnych dávok resp. iného plnenia alebo sprevádza rodinu pri tejto činnosti. Vykonáva depistáž a  prvý kontakt so štátnymi, školskými a  inými zariadeniami za účelom propagácie služby včasnej intervencie.

  Mgr. Eleonóra Babjáková  - špeciálna pedagogička
  Mgr. Júlia Janičová - špeciálna pedagogička

  • Špeciálny pedagóg poskytuje kompletný špeciálno-pedagogický poradenský servis deťom a ich rodinám. Učí rodičov pracovať s dieťaťom v domácom prostredí. Pripravuje deti so špeciálno-pedagogickými potrebami pre vstup do materskej a neskôr do základnej školy, aktívne pomáha rodičom pri výbere optimálneho spôsobu zaškolenia. Spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami.

  Mgr. Mária Glittová – psychologička

  • Psychológ pracuje s dieťaťom, ale aj s celou rodinou. Vykonáva základnú psychologickú diagnostiku za účelom stanovenia psychoterapeutických metód a postupov pri práci s dieťaťom a rodinou. Pomáha pri riešení individuálnych, partnerských, rodinných, medziľudských a  iných ťažkostiach,  pri zvládaní krízových životných situácií a  pri prevencii sociálno-patologických javov. V spolupráci so špeciálnym pedagógom odporúča pre dieťa vhodné predškolské a školské zariadenie a pomáha pri začlenení dieťaťa do kolektívu.

  Mgr. Tatiana Marková – sociálna terapeutka

  • Sociálny terapeut pracuje s rodinou ako celkom. Diagnostikuje sociálne vzťahy v rodine, aj vzťahy rodiny voči okoliu. Pôsobí na rodičov s cieľom predchádzania patologických procesov, ale aj samotného odstránenia narušenia rovnováhy medzi rodičom a jeho sociálnym prostredím. Pomáha mobilizovať vlastné zdroje rodiny a bezprostredného okolia rodiny. Sprevádza a pomáha rodine pri sociálnej inklúzii a sociálnej rehabilitácii.

  Mgr. Jana Mattová - fyzioterapeutka

  • Fyzioterapeut pomáha pri nácviku manipulácie s dieťaťom v domácom prostredí a navrhuje správne techniky manipulácie. Odporúča správnu úpravu domáceho prostredia, vhodné didaktické, stimulačné, kompenzačné a zdravotné pomôcky a hračky pre dieťa. Zabezpečuje poradenskú podporu a sprevádzanie rodiny v oblasti rehabilitácie.