domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

KTO SME?

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE je služba na podporu rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom.

Pomoc ponúkame rodine so zdravotne znevýhodneným dieťaťom alebo deťmi od chvíle, keď sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti až do siedmeho roku veku dieťaťa.

Sociálna služba je poskytovaná TERÉNNOU FORMOU v prirodzenom domácom prostredí alebo aj telefonicky a  e-mailom. Konzultácie môžu prebiehať aj u nás napr. v priestoroch herne. Služba včasnej intervencie je BEZPLATNÁ.


PRE KOHO JE SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE URČENÁ?

  • pre deti, u ktorých bolo diagnostikované vývinové ochorenie v jednej alebo vo viacerých z nasledujúcich oblastí: vývin motoriky, adaptívne správanie, kognitívny vývin, komunikácia a sociálno - emocionálny vývin,

  • deti, u ktorých možno diagnosticky potvrdiť existenciu takých podmienok, ktoré vykazujú pravdepodobnosť odchýlok vo vývine, napr. prítomnosť Downovho syndrómu, detskej mozgovej obrny, zrakového, sluchového alebo viacnásobného postihnutia,