domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

KTO SME?

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE je služba na podporu rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom.

Pomoc ponúkame rodine so zdravotne znevýhodneným dieťaťom alebo deťmi od chvíle, keď sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti až do siedmeho roku veku dieťaťa.

Sociálna služba je poskytovaná TERÉNNOU FORMOU v prirodzenom domácom prostredí alebo aj telefonicky a  e-mailom. Konzultácie môžu prebiehať aj u nás napr. v priestoroch herne. Služba včasnej intervencie je BEZPLATNÁ.


PRE KOHO JE SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE URČENÁ?

 • pre deti, u ktorých bolo diagnostikované vývinové ochorenie v jednej alebo vo viacerých z nasledujúcich oblastí: vývin motoriky, adaptívne správanie, kognitívny vývin, komunikácia a sociálno - emocionálny vývin,

 • deti, u ktorých možno diagnosticky potvrdiť existenciu takých podmienok, ktoré vykazujú pravdepodobnosť odchýlok vo vývine, napr. prítomnosť Downovho syndrómu, detskej mozgovej obrny, zrakového, sluchového alebo viacnásobného postihnutia.

  Tím pracovníkov SVI:

   

  Mgr. Anna Šeňová - sociálna pracovníčka

  a poverená vedením SVI

  • Sociálny pracovník vedie kompletnú dokumentáciu rodiny v spisovej aj v elektronickej podobe. Poskytuje rodine špecializované sociálne poradenstvo. Zabezpečuje kontakt s úradmi za účelom vybavenia kompenzácií, štátnych sociálnych dávok resp. iného plnenia alebo sprevádza rodinu pri tejto činnosti. Vykonáva depistáž a  prvý kontakt so štátnymi, školskými a  inými zariadeniami za účelom propagácie služby včasnej intervencie.

  Mgr. Eleonóra Babjáková  - špeciálna pedagogička
  Mgr. Katarína Fľaková  - špeciálna pedagogička

  • Špeciálny pedagóg poskytuje kompletný špeciálno-pedagogický poradenský servis deťom a ich rodinám. Učí rodičov pracovať s dieťaťom v domácom prostredí. Pripravuje deti so špeciálno-pedagogickými potrebami pre vstup do materskej a neskôr do základnej školy, aktívne pomáha rodičom pri výbere optimálneho spôsobu zaškolenia. Spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami.

  Mgr. Mária Glittová – psychologička

  • Psychológ pracuje s dieťaťom, ale aj s celou rodinou. Vykonáva základnú psychologickú diagnostiku za účelom stanovenia psychoterapeutických metód a postupov pri práci s dieťaťom a rodinou. Pomáha pri riešení individuálnych, partnerských, rodinných, medziľudských a  iných ťažkostiach,  pri zvládaní krízových životných situácií a  pri prevencii sociálno-patologických javov. V spolupráci so špeciálnym pedagógom odporúča pre dieťa vhodné predškolské a školské zariadenie a pomáha pri začlenení dieťaťa do kolektívu.

  Mgr. Tatiana Marková – sociálna terapeutka

  • Sociálny terapeut pracuje s rodinou ako celkom. Diagnostikuje sociálne vzťahy v rodine, aj vzťahy rodiny voči okoliu. Pôsobí na rodičov s cieľom predchádzania patologických procesov, ale aj samotného odstránenia narušenia rovnováhy medzi rodičom a jeho sociálnym prostredím. Pomáha mobilizovať vlastné zdroje rodiny a bezprostredného okolia rodiny. Sprevádza a pomáha rodine pri sociálnej inklúzii a sociálnej rehabilitácii.