domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

AKO SLUŽBA PREBIEHA:

Prvý kontakt so záujemcom.

Prvý kontakt so službou včasnej intervencie je aktivitou záujemcu o službu. Môže byť telefonický, mailový alebo osobný. Cieľom prvého kontaktu je zistiť, čo záujemca spĺňa podmienky určené pre cieľovú skupinu, ktorej je služba včasnej intervencie poskytovaná. Ak áno, je dohodnutý termín prvej návštevy buď priamo v rodine záujemcu alebo na pracovisku včasnej intervencie. Ak záujemcovi nemôže byť poskytnutá služba včasnej intervencie, poskytne sa mu poradenstvo a kontakty na iné zariadenia alebo organizácie, kde by sa mohol obrátiť so svojim problémom.

 

Prvá informačná návšteva.

Najlepšie je, keď prvá návšteva prebehne priamo v rodine záujemcu. Pokiaľ to rodine nevyhovuje, návšteva sa uskutoční na pracovisku služby včasnej intervencie. Záujemca je podrobne informovaný o poslaní a možnostiach využívania služby včasnej intervencie. Vzhľadom na zistený skutočný stav sú mu ponúknuté formy pomoci, ktoré by mohol využívať. Záujemcovi sú odovzdané základné tlačivá – informačný leták, príručka pre záujemcu a užívateľa služby včasnej intervencie a žiadosť o poskytovanie služby včasnej intervencie. Po zodpovedaní prípadných dotazov záujemcu, sa dohodne termín ďalšieho stretnutia.

 

Uzavretie zmluvy.

Ak sa záujemca rozhodne využívať službu včasnej intervencie a spĺňa podmienky pre jej poskytovanie, je mu na základe žiadosti predložený návrh zmluvy. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a podpisuje ju žiadateľ a riaditeľ zariadenia.

 

Priebeh služby.

Práca s rodinou sa realizuje prevažne v domácom prostredí, kde pracovník služby včasnej intervencie vykonáva konzultačné návštevy spravidla raz za mesiac. Individuálne je možné dohodnúť vyššiu frekvenciu návštev. Dĺžka návštevy sa pohybuje v rozmedzí 1 až 1,5 hodiny. Návšteva prebieha vo vopred dohodnutom čase, ktorý je prispôsobený potrebám a možnostiam rodiny (aj v popoludňajších hodinách). Z každej konzultačnej návštevy vypracuje prítomný pracovník zápis, v ktorom vyhodnotí doterajší priebeh služby a navrhne jej pokračovanie, zmenu alebo nové aktivity. Každá rodina má svojho kľúčového pracovníka, ktorý koordinuje prácu s rodinou. Kľúčového pracovníka môže rodina kedykoľvek zmeniť.

 

Individuálny plán podpory rodiny.

Kľúčový pracovník je zodpovedný za plánovanie a priebeh služby a zároveň po celý čas poskytovania služby včasnej intervencie rodinu sprevádza. Kľúčový pracovník, sociálny pracovník a zákonný zástupca dieťaťa spolu navrhnú a vytvoria individuálny plán podpory rodiny, v ktorom sú uvedené  konkrétne úlohy, ktoré chcú všetci zúčastnení v určitom období dosiahnuť. IPPR vymedzuje zdroje rodiny, prekážky a riziká, ktoré môžu ovplyvniť plnenie individuálneho plánu. Hodnotí sa polročne, resp. pri splnení cieľa. V priebehu poskytovania služby včasnej intervencie môže byť vypracovaných niekoľko individuálnych plánov podpory rodiny.

 

Prerušenie a ukončenie poskytovanej služby.

Rodina môže písomne požiadať o prerušenie poskytovania sociálnej služby na určitý čas, pričom zmluvný vzťah založený touto zmluvou naďalej trvá. O prerušenie poskytovania sociálnej služby môže rodina požiadať z dôvodu dlhodobej hospitalizácie dieťaťa, rehabilitačného pobytu alebo dlhodobého pobytu mimo domáceho prostredia, mimo dosahu možností poskytovania služby včasnej intervencie alebo z iných osobných dôvodov. 

Zákonný zástupca dieťaťa môže zmluvu o poskytovaní služby včasnej intervencie vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť v písomnej forme, výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť od  nasledujúceho dňa po dni doručenia výpovede.

O okamžité ukončenie zmluvy o poskytovaní služby včasnej intervencie môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať v prípade zásadnej zmeny zdravotného stavu dieťaťa alebo zmeny pobytu dieťaťa.

Automaticky je zmluva o poskytovaní služby včasnej intervencie ukončená z dôvodu dovŕšenia veku 7 rokov u dieťaťa, ktorému je služba poskytovaná.

Poskytovateľ môže zmluvu o poskytovaní služby včasnej intervencie ukončiť, ak rodina už nemá záujem o poskytovanie služby včasnej intervencie a nespolupracuje s poskytovateľom, nerešpektuje dohodnuté termíny konzultácií alebo sa rodina presťahovala.