domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

AKO SLUŽBA PREBIEHA:

Prvý kontakt so záujemcom.

            Prvý kontakt so SVI je aktivitou záujemcu o službu. Môže byť telefonický, mailový alebo osobný. Záujemca je informovaný o možnostiach využívania SVI a je mu odovzdaná resp. mailom zaslaná informačná príručka. Dohodneme si termín nasledujúceho stretnutia.

Prvá informačná návšteva.

            Dohodnuté stretnutie sa môže uskutočniť v priestoroch SVI alebo priamo v rodine. Vzhľadom na zistený skutočný stav sú rodine navrhnuté možnosti intervencie. Ak rodina prejaví záujem o spoluprácu, vyplní žiadosť o poskytovanie SVI.

Uzavretie zmluvy.

            Na základe žiadosti vypracovaný návrh zmluvy a následne je zmluva podpísaná.

Priebeh služby.

            Práca s rodinou sa realizuje prevažne v domácom prostredí, kde poradcovia SVI vykonávajú konzultačné návštevy raz za 4-6 týždňov. Individuálne je možné dohodnúť vyššiu frekvenciu návštev. Dĺžka návštevy sa pohybuje v rozmedzí 1 až 1,5 hodiny. Návšteva prebieha vo vopred dohodnutom termíne a čase, ktorý je prispôsobený potrebám a možnostiam rodiny.

Prerušenie a ukončenie poskytovanej služby.

Rodina môže požiadať o  prerušenie poskytovania SVI na určitý čas z dôvodu dlhodobej hospitalizácie dieťaťa alebo dlhodobého pobytu mimo domáceho prostredia. Zmluvný vzťah založený zmluvou naďalej trvá.

Zákonný zástupca dieťaťa môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu.