domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE je služba na podporu rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom.

Pomoc ponúkame rodine so zdravotne znevýhodneným dieťaťom alebo deťmi od chvíle, keď sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti až do siedmeho roku veku dieťaťa.
            Sociálna služba je poskytovaná TERÉNNOU FORMOU v prirodzenom domácom prostredí alebo aj telefonicky a  e-mailom. Konzultácie môžu prebiehať aj u nás napr. v priestoroch herne. Služba včasnej intervencie je BEZPLATNÁ.

 PRE KOHO JE SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE URČENÁ?

o   pre deti, u ktorých bolo diagnostikované vývinové ochorenie v jednej alebo vo viacerých z nasledujúcich oblastí: vývin motoriky, adaptívne správanie, kognitívny vývin, komunikácia a sociálno - emocionálny vývin,

o   deti, u ktorých možno diagnosticky potvrdiť existenciu takých podmienok, ktoré vykazujú pravdepodobnosť odchýlok vo vývine, napr. prítomnosť Downovho syndrómu, detskej mozgovej obrny, zrakového, sluchového alebo viacnásobného postihnutia,

 ČO PONÚKAME?

 1. 1. Poradenskú podporu rodinyv rovine špecializovaného sociálneho poradenstva, psychologického a špeciálno - pedagogického poradenstva, vrátane podpory pri komunikácii s úradmi a odporúčaní vhodných kompenzačných a zdravotníckych pomôcok pre dieťa a pomoc pri ich zaobstaraní, vyhľadávanie a sieťovanie odborníkov a odborných pracovísk.
  2. Komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa- v oblasti komunikácie - terapia kŕmením, rozvoj komunikačného potenciálu, v oblasti motoriky - ovplyvňovanie svalového tónusu, LTV, polohovanie, prvky orofaciálnej stimulácie, stimulácia psychomotorického vývinu, kognitívnej a sociálno - emocionálnej oblasti, v oblasti vnímania,  hry, adaptívnom správaní, poradenstvo pri úprave prostredia pre dieťa, zapožičanie didaktických a stimulačných pomôcok a hračiek, možnosť zmyslovej stimulácie  v multisenzorickej snoezelen miestnosti priamo u nás. Ponúkame diagnostiku dieťaťa pre potreby socializácie a podporu pri koordinácii a kooperácii rôznych terapií pre rodinu a dieťa.
  3. Preventívne aktivity - vzdelávanie rodičov, odborníkov a laickej verejnosti.
  4. Sociálnu inklúziu a sociálnu rehabilitáciu -
  pomoc rodine nájsť svoje miesto v komunite, v ktorej žije, činnosť podporných rodičovských skupín, pomoc pri výbere predškolského a školského zariadenia, pomoc pri integrácii dieťaťa a hľadaní osobného asistenta. A tiež podpora rodiny pri zvládaní záťaže a vyrovnávaní sa s novými situáciami.

Práci s rodinami a deťmi sa venuje MULTIDISCIPLINÁRNY TÍM ODBORNÍKOV:

Mgr. Lenka ŠKRIPKO BUKOVANSKÁ - sociálna terapeutka a vedúca služby včasnej intervencie

Mgr. Anna TYSZOVÁ - sociálna pracovníčka

Bc. Jana MATTOVÁ - fyzioterapeutka

Mgr. Katarína MALIŇÁKOVÁ - psychologička

Mgr. Eleonóra BABJAKOVÁ - špeciálna pedagogička

 

 

AKO SLUŽBA PREBIEHA:

 

Prvý kontakt so záujemcom.

            Prvý kontakt so službou včasnej intervencie je aktivitou záujemcu o službu. Môže byť telefonický, mailový alebo osobný. Cieľom prvého kontaktu je zistiť, čo záujemca spĺňa podmienky určené pre cieľovú skupinu, ktorej je služba včasnej intervencie poskytovaná. Ak áno, je dohodnutý termín prvej návštevy buď priamo v rodine záujemcu alebo na pracovisku včasnej intervencie. Ak záujemcovi nemôže byť poskytnutá služba včasnej intervencie, poskytne sa mu poradenstvo a kontakty na iné zariadenia alebo organizácie, kde by sa mohol obrátiť so svojim problémom.

Prvá informačná návšteva.

            Najlepšie je, keď prvá návšteva prebehne priamo v rodine záujemcu. Pokiaľ to rodine nevyhovuje, návšteva sa uskutoční na pracovisku služby včasnej intervencie. Záujemca je podrobne informovaný o poslaní a možnostiach využívania služby včasnej intervencie. Vzhľadom na zistený skutočný stav sú mu ponúknuté formy pomoci, ktoré by mohol využívať. Záujemcovi sú odovzdané základné tlačivá – informačný leták, príručka pre záujemcu a užívateľa služby včasnej intervencie a žiadosť o poskytovanie služby včasnej intervencie. Po zodpovedaní prípadných dotazov záujemcu, sa dohodne termín ďalšieho stretnutia.

Uzavretie zmluvy.

            Ak sa záujemca rozhodne využívať službu včasnej intervencie a spĺňa podmienky pre jej poskytovanie, je mu na základe žiadosti predložený návrh zmluvy. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a podpisuje ju žiadateľ a riaditeľ zariadenia.

Priebeh služby.

            Práca s rodinou sa realizuje prevažne v domácom prostredí, kde pracovník služby včasnej intervencie vykonáva konzultačné návštevy spravidla raz za mesiac. Individuálne je možné dohodnúť vyššiu frekvenciu návštev. Dĺžka návštevy sa pohybuje v rozmedzí 1 až 1,5 hodiny. Návšteva prebieha vo vopred dohodnutom čase, ktorý je prispôsobený potrebám a možnostiam rodiny (aj v popoludňajších hodinách). Z každej konzultačnej návštevy vypracuje prítomný pracovník zápis, v ktorom vyhodnotí doterajší priebeh služby a navrhne jej pokračovanie, zmenu alebo nové aktivity. Každá rodina má svojho kľúčového pracovníka, ktorý koordinuje prácu s rodinou. Kľúčového pracovníka môže rodina kedykoľvek zmeniť.

Individuálny plán podpory rodiny.

            Kľúčový pracovník je zodpovedný za plánovanie a priebeh služby a zároveň po celý čas poskytovania služby včasnej intervencie rodinu sprevádza. Kľúčový pracovník, sociálny pracovník a zákonný zástupca dieťaťa spolu navrhnú a vytvoria individuálny plán podpory rodiny, v ktorom sú uvedené  konkrétne úlohy, ktoré chcú všetci zúčastnení v určitom období dosiahnuť. IPPR vymedzuje zdroje rodiny, prekážky a riziká, ktoré môžu ovplyvniť plnenie individuálneho plánu. Hodnotí sa polročne, resp. pri splnení cieľa. V priebehu poskytovania služby včasnej intervencie môže byť vypracovaných niekoľko individuálnych plánov podpory rodiny.

Prerušenie a ukončenie poskytovanej služby.

Rodina môže písomne požiadať o prerušenie poskytovania sociálnej služby na určitý čas, pričom zmluvný vzťah založený touto zmluvou naďalej trvá. O prerušenie poskytovania sociálnej služby môže rodina požiadať z dôvodu dlhodobej hospitalizácie dieťaťa, rehabilitačného pobytu alebo dlhodobého pobytu mimo domáceho prostredia, mimo dosahu možností poskytovania služby včasnej intervencie alebo z iných osobných dôvodov. 

            Zákonný zástupca dieťaťa môže zmluvu o poskytovaní služby včasnej intervencie vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť v písomnej forme, výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť od  nasledujúceho dňa po dni doručenia výpovede.

O okamžité ukončenie zmluvy o poskytovaní služby včasnej intervencie môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať v prípade zásadnej zmeny zdravotného stavu dieťaťa alebo zmeny pobytu dieťaťa.

            Automaticky je zmluva o poskytovaní služby včasnej intervencie ukončená z dôvodu dovŕšenia veku 7 rokov u dieťaťa, ktorému je služba poskytovaná.

            Poskytovateľ môže zmluvu o poskytovaní služby včasnej intervencie ukončiť, ak rodina už nemá záujem o poskytovanie služby včasnej intervencie a nespolupracuje s poskytovateľom, nerešpektuje dohodnuté termíny konzultácií alebo sa rodina presťahovala.

  

MÁME ZA SEBOU...

 • Dňa 11.1.2017 sme uzatvorili prvú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

 • Na 1. Valnom zhromaždení Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, ktoré sa konalo dňa 25.1.2017 v Liptovskom Mikuláši, sme sa stali pridruženým členom Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

 • Aktívne sme sa zúčastnili na otváracej konferencii Centra Liberta v programe Erasmus "Všetkým zazvonilo"- integrovaný praktický protokol včasnej intervencie a spoločného školského vzdelávania pre osoby s postihnutím 23.2.2017 s príspevkom nášho liečebného pedagóga "Možnosti liečebno-pedagogických terapií vo včasnej intervencie a v školskej integrácii  detí so ŠPV".

 • Zúčastnili sme sa  na medzinárodnej vedeckej konferencii "Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017" s témou Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta, ktorá sa konala 26.1. 2017 v Ružomberku.

 • Vo februári 2017 sme sa v Košiciach zúčastnili kurzu SM systém (špirálna stabilizácie chrbtice).

 • Zúčastnili sme sa seminára s klinickou logopedičkou na tému "Psychomotorický vývin ako prediktor schopnosti jesť a piť", ktorý sa uskutočnil 25.3.2017 v Prešove.

 • Dňa 22.3.2017 sme v priestoroch nášho zariadenia zorganizovali vzdelávací seminár pre rodičov na tému "Možnosti kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného znevýhodnenia v zmysle platnej legislatívy SR" s pracovníčkami ÚPSVaR Košice.

 • V rámci Dňa otvorených dverí sme dňa 29.3.2017 ukázali verejnosti naše priestory a rozprávali sa o našej práci.

 • Prácu služby včasnej intervencii sme prezentovali aj v médiách - rádio Regina, rádio Kiss, v TV Košice Dnes, v magazíne KSK, Nový čas, TV Markíza a i.

 • Od mája 2017 do novembra 2017 sa v Trenčíne zúčastňujeme kurzu "Poradca včasnej intervencie", ktorý nás v rámci šiestich trojdňových modulov postupne zdokonaľuje v našej práci.

 • V máji 2017 sme absolvovali v Bratislave ďalší kurz SM systém – skolióza.

 • Dňa 8.6.2017 sme sa v Prešove zúčastnili na regionálnom pracovnom stretnutí poskytovateľov včasnej intervencie, ktorý organizovala Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

 • V dňoch 1.- 4.6.2017 sme sa aktívne zúčastnili festivalu Dni bábkového divadla a hier pre rodiny "VIRVAR", kde sme prezentovali svoju prácu aj názornými ukážkami práce s terapeutickými pomôckami.

 • V dňoch 15.-16.6.2017 sme v Holíči absolvovali workshop „Bazálna stimulácia v sociálnej rehabilitácii“.

 • Po takmer pol roku našej existencie sme dňa 19.6.2017 za účasti pozvaných hostí, rodičov a médií slávnostne otvorili našu službu.

 • V júli sme mali možnosť pripomienkovať návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorý sa týka aj spôsobu financovania služby včasnej intervencie.

 • Dňa 28.7.2017 sme prvýkrát vycestovali za našou najvzdialenejšou rodinou 94 km od Košíc.

 • V Olomouci sme sa v dňoch 11.-12.9.2017 zúčastnili kurzu „Alternativní a augmentativní komunikace“.

 • Úrad Košického samosprávneho kraja organizuje každoročne akciu „Deň zdravia“, ktorej sme sa 13.9.2017 aktívne zúčastnili aj my a prezentovali sme svoju prácu.

 • Neustále pracujeme na depistáži a sieťovaní.

 • Dňa 20.9.2017 sme sa v Trenčíne zúčastnili stretnutia poskytovateľov služby včasnej intervencie, ktoré zorganizovala Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a bolo zamerané na zdieľanie skúseností, ako  realizujú jednotlivé kroky postupu práce s rodinou.

 • Zúčastnili sme sa na workshope “Moje dieťa má diagnózu Autizmu, čo teraz?”, ktorý dňa 27.09.2017 zorganizovalo Terapeutické centrum ABiAtko.

 • Dňa 14.10.2017 sme v Trenčíne absolvovali jednodňové školenie „Úvod do tématiky snoezelen“.

 • Dňa 16.10.2017 sme v Liptovskom Mikuláši absolvovali seminár „Štandardy kvality pre včasnú intervenciu“.

 • Dňa 17.10.2017 sa v Liptovskom Mikuláši konalo 2. valné zhromaždenie Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, ktorého sme sa aktívne zúčastnili.

 • V dňoch 21. a 22. 10. 2017 sme sa prezentovali na akcii pre rodiny s deťmi Veselá planéta.

 • V dňoch 5. a 6. 12. 2017 sme absolvovali v Olomouci kurzy „Mapa – tvoříme akční plány“ a Cesta – plánujeme alternativní zítřky s nadějí“.

 • O tom, že sa naša služba pomaly dostáva do povedomia verejnosti nielen v Košiciach, svedčí aj fakt, že polovica rodín, s ktorými pracujeme žije mimo Košíc.

 

KDE NÁS NÁJDETE?
Služba včasnej intervencie ako organizačná súčasť DOMKO-DSS
Park mládeže 3 (pri obchodnom dome Mier, oproti potravinám Agro Milk), 040 01 Košice


KONTAKT: 

riaditeľ Ing. Martin Vatra, mobil: 0911 929 050

vedúca SVI  Mgr. Lenka Škripko Bukovanská, mobil: 0903 320 715

kancelária SVI: 055/600 19 37

pracovníci SVI mobil: 0911 142 138, 0911 142 139

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

 

POVEDALI  A  NAPÍSALI  O  NÁS: 

https://www.youtube.com/watch?v=LzNzXsWTtuw

https://web.vucke.sk/sk/novinky/bezplatna-sluzba-vcasnej-intervencie-pomaha-konkretnym-rodinam.html

http://www.ta3.com/clanok/1107934/detom-s-postihnutim-pomahaju-v-kosiciach-bezplatnou-sluzbou.html

http://kosicednes.sk/udalosti/vcasna-intervencia-je-dvojnasobna-pomoc-v-necakanej-situacii/

http://www.teraz.sk/regiony/kosice-vznikne-nove-centrum-vcasnej/224799-clanok.html

http://www.kosickespravy.sk/pomozu-rodinam-v-nudzi

http://kosicednes.sk/udalosti/otvorili-sluzbu-vcasnej-intervencie/

http://kosice.dnes24.sk/nova-sluzba-pre-rodiny-v-kosickom-kraji-pomoc-rodicom-so-zdravotne-znevyhodnenymi-detmi-272880

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20459367/domko-pomaha-rodinam-so-zdravotne-postihnutymi-detmi.html#axzz4knf1lqKg

http://195.46.72.16/free/jsp3/search/view/ViewerFoto.jsp?Document=..%2F..%2FFondyF%2F17%2F06%2Fdomko01_19_6_2017438080.1%40Foto&QueryText=

http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.cassovia.sk/news/20532

https://issuu.com/kosicednes/docs/21-06-2017

http://www.ssn.sk/16189/vcasna-intervencia-dvojnasobna-pomoc-necakanej-situacii/

http://www.ssn.sk/17147/bezplatna-sluzba-vcasnej-intervencie-v-kosiciach-uz-pomaha-konkretnym-rodinam/

http://www.24hod.sk/v-kosiciach-vznikne-centrum-vcasnej-intervencie-cl471340.html

http://www.dobrenoviny.sk/c/84428/v-kosiciach-vznikne-centrum-vcasnej-intervencie-

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/vznikne-nove-centrum-vcasnej-intervenc/30266-clanok.html?combinedGlobalTab_teraz=1

   pomahajunam

Sociálna služba je poskytovaná TERÉNNOU FORMOU v prirodzenom domácom prostredí alebo aj telefonicky a  e-mailom. Konzultácie môžu prebiehať aj u nás napr. v priestoroch herne. Služba včasnej intervencie je BEZPLATNÁ.