domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE je služba na podporu rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom.

 • Potrebujete sa zorientovať v diagnóze svojho dieťaťa?
 • Potrebujete zdieľať svoje pocity, očakávania, obavy?
 • Potrebujete poradiť, ako s dieťaťom komunikovať, ako ho rozvíjať, ako ho podporiť, ako ho naučiť sebaobsluhe, sociálnemu správaniu?
 • Potrebujete pomôcť pri hľadaní škôlky alebo školy?
 • Potrebujete sa zorientovať v  škále sociálnych služieb a kompenzácií?
 • Máte ďalšie nezodpovedané otázky?

 

Jedno z riešení je vyhľadať a osloviť službu včasnej intervencie (SVI).

Aké je poslanie SVI?

            Poslaním (SVI) je poskytovanie podpory a  pomoci rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením od chvíle, kedy sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti do veku 7 rokov dieťaťa.
 

Aká je forma a miesto poskytovania SVI?

              SVI je poskytovaná terénnou formou v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. konzultáciou na pracovisku alebo telefonickou a  mailovou komunikáciou. Spádová oblasť je územie Košického kraja. SVI je poskytovaná bezplatne.

Aký je cieľ SVI?     

 • sprevádzať rodinu v období nepriaznivej situácie, pomoc pri vyrovnaní sa s postihnutím dieťaťa, 
 • znížiť negatívny vplyv zdravotného postihnutia dieťaťa na fungovanie rodiny,
 • podporovať rozvíjanie schopností dieťaťa s ohľadom na jeho špecifické potreby,
 • pomáhať pri vytváraní stimulujúceho prostredia v rámci rodiny,
 • podporovať a posilniť vlastné zdroje rodiny dieťaťa na zvládnutie vzniknutej situácie,
 • pomáhať pri príprave k nástupu dieťaťa do predškolského a školského zariadenia,
 • pomáhať pri integrácii rodiny do bežného života,
 • pomáhať rodičom s vybavovaním dávok a kompenzácií na úradoch, spájať prostredníctvom rodičovských skupín rodiny so zámerom vzájomného zdieľania spoločných tém a otázok.


Pre koho je SVI  určená?

 • pre rodiny s deťmi vo veku 0-7 rokov, u ktorých bolo diagnostikované vývinové ochorenie - vývin motoriky, adaptívne správanie, kognitívny vývin, komunikácia a sociálno - emocionálny vývin,

Práci s rodinami a deťmi sa venuje TRANSDISCIPLINÁRNY TÍM ODBORNÍKOV:

Tím pracovníkov SVI:

Mgr. Lenka Škripko Bukovanská – vedúca

Mgr. Jana Ferková - sociálna pracovníčka

 • Sociálny pracovník vedie kompletnú dokumentáciu rodiny v spisovej aj v elektronickej podobe. Poskytuje rodine špecializované sociálne poradenstvo. Zabezpečuje kontakt s úradmi za účelom vybavenia kompenzácií, štátnych sociálnych dávok resp. iného plnenia alebo sprevádza rodinu pri tejto činnosti. Vykonáva depistáž a  prvý kontakt so štátnymi, školskými a  inými zariadeniami za účelom propagácie služby včasnej intervencie.

Mgr. Eleonóra Babjáková  - špeciálna pedagogička
Mgr. Júlia Janičová  - špeciálna pedagogička

 • Špeciálny pedagóg poskytuje kompletný špeciálno-pedagogický poradenský servis deťom a ich rodinám. Učí rodičov pracovať s dieťaťom v domácom prostredí. Pripravuje deti so špeciálno-pedagogickými potrebami pre vstup do materskej a neskôr do základnej školy, aktívne pomáha rodičom pri výbere optimálneho spôsobu zaškolenia. Spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami.

Mgr. Mária Glittová – psychologička

 • Psychológ pracuje s dieťaťom, ale aj s celou rodinou. Vykonáva základnú psychologickú diagnostiku za účelom stanovenia psychoterapeutických metód a postupov pri práci s dieťaťom a rodinou. Pomáha pri riešení individuálnych, partnerských, rodinných, medziľudských a  iných ťažkostiach,  pri zvládaní krízových životných situácií a  pri prevencii sociálno-patologických javov. V spolupráci so špeciálnym pedagógom odporúča pre dieťa vhodné predškolské a školské zariadenie a pomáha pri začlenení dieťaťa do kolektívu.

Mgr. Tatiana Marková – sociálna terapeutka

 • Sociálny terapeut pracuje s rodinou ako celkom. Diagnostikuje sociálne vzťahy v rodine, aj vzťahy rodiny voči okoliu. Pôsobí na rodičov s cieľom predchádzania patologických procesov, ale aj samotného odstránenia narušenia rovnováhy medzi rodičom a jeho sociálnym prostredím. Pomáha mobilizovať vlastné zdroje rodiny a bezprostredného okolia rodiny. Sprevádza a pomáha rodine pri sociálnej inklúzii a sociálnej rehabilitácii.

Mgr. Jana Mattová- fyzioterapeutka

 • Fyzioterapeut pomáha pri nácviku manipulácie s dieťaťom v domácom prostredí a navrhuje správne techniky manipulácie. Odporúča správnu úpravu domáceho prostredia, vhodné didaktické, stimulačné, kompenzačné a zdravotné pomôcky a hračky pre dieťa. Zabezpečuje poradenskú podporu a sprevádzanie rodiny v oblasti rehabilitácie.


AKO SLUŽBA PREBIEHA:

Prvý kontakt so záujemcom.

            Prvý kontakt so SVI je aktivitou záujemcu o službu. Môže byť telefonický, mailový alebo osobný. Záujemca je informovaný o možnostiach využívania SVI a je mu odovzdaná resp. mailom zaslaná informačná príručka. Dohodneme si termín nasledujúceho stretnutia.

Prvá informačná návšteva.

            Dohodnuté stretnutie sa môže uskutočniť v priestoroch SVI alebo priamo v rodine. Vzhľadom na zistený skutočný stav sú rodine navrhnuté možnosti intervencie. Ak rodina prejaví záujem o spoluprácu, vyplní žiadosť o poskytovanie SVI.

Uzavretie zmluvy.

            Na základe žiadosti vypracovaný návrh zmluvy a následne je zmluva podpísaná.

Priebeh služby.

            Práca s rodinou sa realizuje prevažne v domácom prostredí, kde poradcovia SVI vykonávajú konzultačné návštevy raz za 4-6 týždňov. Individuálne je možné dohodnúť vyššiu frekvenciu návštev. Dĺžka návštevy sa pohybuje v rozmedzí 1 až 1,5 hodiny. Návšteva prebieha vo vopred dohodnutom termíne a čase, ktorý je prispôsobený potrebám a možnostiam rodiny.

Prerušenie a ukončenie poskytovanej služby.

           Rodina môže požiadať o  prerušenie poskytovania SVI na určitý čas z dôvodu dlhodobej hospitalizácie dieťaťa alebo dlhodobého pobytu mimo domáceho prostredia. Zmluvný vzťah založený zmluvou naďalej trvá.

Zákonný zástupca dieťaťa môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu.


ČO PONÚKAME?

 • Rodičom poskytujeme ucelenejší pohľad na zdravotný stav ich dieťaťa. Pomáhame porozumieť odborným správam, záverom a odporúčaniam, ktoré pomáhame aplikovať v praxi..
 • Rodičov informujeme o možnostiach ďalších terapií pre dieťa.
 • Snažíme sa podporiť kompetencie rodiča, aby aj pri dieťati, ktoré sa svojim vývinom líši od iných detí, nestratil pocit, že je tým, ktorý najlepšie vie, čo jeho dieťa potrebuje a vie mu to aj plne zabezpečiť.
 • Spoločne s rodinou hľadáme spôsob, ako naplniť špecifické potreby dieťaťa a zároveň hľadáme možnosti ako podporiť dieťa v jeho samostatnosti pri bežných denných činnostiach.
 • Rodiny podporujeme pri hľadaní vhodnej MŠ a  ZŠ pre dieťa.
 • Rodinám pomáhame uplatniť si nárok na sociálne dávky a kompenzácie, na ktoré má rodina a dieťa nárok.
 • Našim prostredníctvom má rodina možnosť zoznámiť sa s ďalšími rodinami,, ktoré majú dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zdieľaním skúseností rodín vzniká medzi nimi vzájomná podpora.
 • Vďaka pravidelným stretnutiam s rodinou, máme možnosť pozorovať zmeny vo vývine a  v správaní dieťaťa, čím dokážeme včas nasmerovať rodinu na odborných lekárov, a  poskytnúť rodine odborné poradenstvo.
 • V prípade potreby sa vie rodina na nás kedykoľvek obrátiť a odkonzultovať to, čo ju trápi. Či už telefonicky, emailom alebo osobne. K dispozícii máme knižnicu s odbornou literatúrou, ale aj s príbehmi podobných detí.


KDE NÁS NÁJDETE?

Služba včasnej intervencie ako organizačná súčasť DOMKO-DSS
Park mládeže 3 (pri obchodnom dome Mier, oproti potravinám Agro Milk), 040 01 Košice


KONTAKT: 

poverený riadením DOMKO-DSS: Ing. Vladimír Pauco - poverený riadením, 055/600 19 11 mobil: 0911 929 050

vedúca SVI: Mgr. Lenka Škripko Bukovanská

pracovníci SVI mobil: 0911 142 138, 0911 142 139, 0910 917 429

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

POVEDALI  A  NAPÍSALI  O  NÁS: 

https://www.youtube.com/watch?v=LzNzXsWTtuw

https://web.vucke.sk/sk/novinky/bezplatna-sluzba-vcasnej-intervencie-pomaha-konkretnym-rodinam.html

http://www.ta3.com/clanok/1107934/detom-s-postihnutim-pomahaju-v-kosiciach-bezplatnou-sluzbou.html

http://kosicednes.sk/udalosti/vcasna-intervencia-je-dvojnasobna-pomoc-v-necakanej-situacii/

http://www.teraz.sk/regiony/kosice-vznikne-nove-centrum-vcasnej/224799-clanok.html

http://www.kosickespravy.sk/pomozu-rodinam-v-nudzi

http://kosicednes.sk/udalosti/otvorili-sluzbu-vcasnej-intervencie/

http://kosice.dnes24.sk/nova-sluzba-pre-rodiny-v-kosickom-kraji-pomoc-rodicom-so-zdravotne-znevyhodnenymi-detmi-272880

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20459367/domko-pomaha-rodinam-so-zdravotne-postihnutymi-detmi.html#axzz4knf1lqKg

http://195.46.72.16/free/jsp3/search/view/ViewerFoto.jsp?Document=..%2F..%2FFondyF%2F17%2F06%2Fdomko01_19_6_2017438080.1%40Foto&QueryText=

http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.cassovia.sk/news/20532

https://issuu.com/kosicednes/docs/21-06-2017

http://www.ssn.sk/16189/vcasna-intervencia-dvojnasobna-pomoc-necakanej-situacii/

http://www.ssn.sk/17147/bezplatna-sluzba-vcasnej-intervencie-v-kosiciach-uz-pomaha-konkretnym-rodinam/

http://www.24hod.sk/v-kosiciach-vznikne-centrum-vcasnej-intervencie-cl471340.html

http://www.dobrenoviny.sk/c/84428/v-kosiciach-vznikne-centrum-vcasnej-intervencie-

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/vznikne-nove-centrum-vcasnej-intervenc/30266-clanok.html?combinedGlobalTab_teraz=1

   pomahajunam

Sociálna služba je poskytovaná TERÉNNOU FORMOU v prirodzenom domácom prostredí alebo aj telefonicky a  e-mailom. Konzultácie môžu prebiehať aj u nás napr. v priestoroch herne. Služba včasnej intervencie je BEZPLATNÁ.